Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.santulana.pl z 21.07.2023 r.

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • 1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • 1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.santulana.pl ;
 • 1.4.Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.santulana.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • 1.5. Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • 1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kanagi Agnieszka Nowakowska z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Skrzydlata 24/3, NIP: 894-114-82-94 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
 • 1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • 1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • 1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2. Postanowienia ogólne

 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.santulana.pl/regulamin-sklepu.
 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2.3. Sklep internetowy, działający pod www.santulana.pl , prowadzony jest przez Kanagi  Agnieszka Nowakowska z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Skrzydlata 24/3, NIP: 894-114-82-94.
 • 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • 2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • b) dostęp do poczty elektronicznej,
  • c) przeglądarka internetowa,
  • d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • 2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kanagi  Agnieszka Nowakowska z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Skrzydlata 24/3, NIP: 894-114-82-94 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • 2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.santulana.pl/regulamin-sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • 3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 • 3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  • b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  • c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  • d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],

  • e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  • f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 • 3.3. Szczególne postanowienia dotyczące towarów w formie świadczenia usług stacjonarnie lub online – m.in. w formie sesji, warsztatów, szkoleń, webinarów, konsultacji, wyjazdów szkoleniowych, dostępu do nagrań czy publikacji; zwanych dalej usługami:

  • a) Klient kupujący usługi oświadcza, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Agnieszki Nowakowskiej pod firmą: Kanagi Agnieszka Nowakowska z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Skrzydlata 24/3, NIP: 894-114-82-94 są chronione prawem autorskim i są udostępniane klientom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe, nagrania i publikacje nie mogą być odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie korzystającym z danej formy usługi.

  • b) Klient korzystający z usługi otrzymuje wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tematu określonego w opisie usługi. Nie gwarantuje się klientowi osiągnięcia założonego przez niego celu określonego w usłudze. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu informacji i metodologii.

  • c) Klient oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń względem usług lub materiałów z nich pochodzących.

  • d) Klient oświadcza, że usługi nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. W przypadku świadczenia usługi indywidualnej, klient podpisuje i dostarcza osobiście lub formie elektronicznej stosowne oświadczenie dostarczone przez prowadzącego sklep w formie umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią.

  • e) Klient decydujący się na korzystanie z usług będący w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, proszony jest o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z usługi.

  • f) Zapłata za zakupione usługi jest jednocześnie akceptacją Regulaminu oraz nawiązaniem umowy na świadczenie usługi i nie wymaga odrębnej umowy.

  • g) Uczestnik ponosi odpowiedzialność za stawiennictwo w miejscu realizacji usługi, zgodnie z informacją umieszczoną w opisie usługi. Nie zgłoszona wcześniej niż na 14 dni przed realizacją usługi nieobecność skutkuje brakiem zwrotu zapłaty.

  • h) Zapisy na daną usługę odbywają w sklepie i są płatne w dniu złożenia zamówienia poprzez Przelewy24 lub przelew tradycyjny na konto nr 19 1090 2529 0000 0001 5231 2352 Zapisy nie opłacone nie są honorowane.

  • i) Organizator (Kanagi Agnieszka Nowakowska z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Skrzydlata 24/3, NIP: 894-114-82-94) zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia danej usługi z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku klient, którzy dokonał wpłaty, może możliwość wyboru: skorzystania z takiej samej usługi w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inną równowartościową usługę lub zwrotu wpłaconych środków

  • j) Po zakupie klient otrzymuje drogą elektroniczną informacje ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi formy i miejsca świadczenia usługi.

  • k) W przypadku świadczenia usług indywidualnych stacjonarnie, miejscem świadczenia usługi jest siedziba organizatora, o którym mowa w punkcie i), chyba, że strony postanowią inaczej. W tym przypadku kierując się dobrem klienta, strony uzgadniają miejsce drogą telefoniczną lub elektroniczną. Miejsce i termin spotkania strony ustalają najpóźniej 3 dni przed terminem realizacji usługi.

  • l) Istnieje możliwość wystawienia faktury, o czym klient informuje w dniu zakupu usługi.

 

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.santulana.pl , dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 • 4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 • 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 • 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

  • a.) przedmiotu zamówienia,

  • b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (ujętych w opisie towarów),

  • c.) wybranej metody płatności,

  • d.) wybranego sposobu dostawy,

  • e.) czasu dostawy.

 • 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

 • 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kanagi Agnieszka Nowakowska z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Skrzydlata 24/3, NIP: 894-114-82-94  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 • 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 • 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 • 4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

5. Dostawa 

 • 5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 • 5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską wybraną podczas zakupu. Koszty i formy dostawy są każdorazowo widoczne podczas składania Zamówienia.

 • 5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, o ile strony nie postanowią inaczej.

 • 5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.santulana.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 • 5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 • 5.6. Dostawa Towarów dotyczy wyłącznie Towarów - produktów, nie dotyczy Towarów - usług.

 

6. Ceny i metody płatności

 • 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

 • 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  • a.) przelewem na numer konta bankowego 19 1090 2529 0000 0001 5231 2352,

  • b.) płatnością w systemie Przelewy24,

  • c.) inną forma płatności, o ile Sklep taką udostępni Klientowi.

 

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • 7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres podmiotu prowadzącego sklep internetowy podany w niniejszym Regulaminie.

 • 7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Termin ten nie dotyczy Towaru w formie usługi.

  7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.santulana.pl , przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;

  • publikacji w dowolnej formie, która ma charakter m.in. podręcznika, poradnika lub zeszytu ćwiczeń po dokonaniu przez konsumenta jakiegokolwiek wpisu w dowolnej formie w tejże publikacji;

  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone

 • 7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Agnieszka Nowakowska, Wrocławiu (54-129), ul. Skrzydlata 24/3

 • 7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 • 7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

8. Reklamacje dotyczące Towarów

 • 8.1. Kanagi Agnieszka Nowakowska z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Skrzydlata 24/3, NIP: 894-114-82-94 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 • 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@santulana.pl. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 • 8.3. Podmiot prowadzący sklep internetowy nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 9.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 • 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 • 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Agnieszka Nowakowska, Wrocławiu (54-129), ul. Skrzydlata 24/3, mailowo pod adres info@santulana.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 • 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 • 9.5. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

10. Postanowienia końcowe

 • 10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 • 10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

 • 10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.

Agnieszka Nowakowska

 660 428 491

info@santulana.pl